make it beautiful

Połącz użyteczność i funkcjonalność.

PGNiG

Naszym zadaniem było przeprowadzenie badań użyteczności serwisu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA podczas których sprawdziliśmy kilka elementów, przede wszystkim ścieżkę sprzedaży, proces wyszukiwania informacji oraz wykonywania konkretnych zadań. Grupą badawczą byli klienci biznesowi oraz indywidualni. Po zakończeniu badań nasz Klient otrzymał od nas:

  • wy­ni­ki te­stów z użyt­kow­ni­ka­mi sys­te­mu
  • pełny ra­port z wnio­ska­mi i opi­sem pro­ble­ma­tycz­nych ele­men­tów
  • re­ko­men­da­cje roz­wią­zań