make it fresh

Odkrywaj z nami nową rzeczywistość.

22.02.17

5 barier rozwoju technologii mobilnych w Polsce

5 barier rozwoju technologii mobilnych w Polsce
Tech­no­lo­gie mo­bil­ne są klu­czem do wyrównania szans roz­wo­jo­wych i zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju Pol­ski. Łącz­ny wpływ tech­no­lo­gii mo­bil­nych na pol­ską go­spo­dar­kę  wy­no­si 3,2%, a rocz­ny wkład ope­ra­to­rów te­le­fo­nii mo­bil­nej to 26,5 mld zł w PKB Pol­ski. We­dług stycz­nio­we­go ra­por­tu PwC, zwięk­sze­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści pol­skiej go­spo­dar­ki oraz bu­do­wa no­wo­cze­sne­go pań­stwa opar­te­go na e-ad­mi­ni­stra­cji, jest moż­li­wa tyl­ko w przy­pad­ku roz­wo­ju in­fra­struk­tu­ry oraz tech­no­lo­gii mo­bil­nych.

Na­po­ty­ka­my jed­nak na 5 klu­czo­wych prze­szkód, wy­mie­nia­nych przez Mi­ni­ster Cy­fry­za­cji An­nę Stre­żyń­ską, któ­ra prze­ko­nu­je, że moż­na je po­ko­nać z po­mo­cą re­gu­la­cji praw­nych. Mo­wa tu­taj o stan­da­ry­za­cji no­wych usług 5G, kwe­stii emi­sji po­la elek­tro­ma­gne­tycz­ne­go, opła­ty dla ope­ra­to­rów te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nych, braku stan­dar­dów w in­nych in­fra­struk­tu­rach oraz ko­niecz­ności za­pew­nie­nia ochro­ny da­nych oso­bo­wych.

Pra­ce nad stan­da­ry­za­cją sie­ci 5G, pro­wa­dzo­ne są już od kil­ku lat, przez świa­to­wą czo­łów­kę tech­no­lo­gicz­nych gi­gan­tów, m.in. Hu­awei, Erics­son, No­kia i Sam­sung. Prze­pu­sto­wość sie­ci LTE Advan­ced (5G) bę­dzie na­wet trzy­dzie­sto­krot­nie więk­sza, niż obec­ny stan­dard 4G/LTE. Ek­sper­ci pro­gno­zu­ją, że 5G ma szan­sę po­ja­wić się w ofer­cie te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nej do 2020 ro­ku. Ce­lem no­wej tech­no­lo­gii, jest zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wa­nie ryn­ku usług mo­bil­nych oraz wspar­cie ko­mu­ni­ka­cyj­ne mię­dzy ma­szy­na­mi.

W Eu­ro­pie tr­wa­ją już pra­ce nad stan­dar­dem 5G. Pro­wa­dzo­ne są w ra­mach pro­gra­mu METIS, w któ­rym ma­my oka­zję brać czyn­ny udział. Przy projekcie współ­pra­cu­ją ze so­bą ope­ra­to­rzy, do­staw­cy roz­wią­zań te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nych oraz eu­ro­pej­skie uczel­nie.Anna Streżyńska, minister cyfryzacji

– Ko­lej­na spra­wa to prze­szko­dy zwią­za­ne z pro­mie­nio­wa­niem elek­tro­ma­gne­tycz­nym, któ­re jest ostat­nio go­rą­cym te­ma­tem. Czę­sto wpły­wa ono na moż­li­wość re­ali­zo­wa­nia in­we­sty­cji mo­bil­nych na te­re­nie kra­ju, szcze­gól­nie w du­żych sku­pi­skach lud­no­ści, bli­sko sie­dzib, szcze­gól­nie w są­siedz­twie ośrod­ków szkol­nych czy przedszkol­nych – po­wie­dzia­ła An­na Stre­żyń­ska.

W ostat­nich la­tach, pro­mie­nio­wa­nie elek­tro­ma­gne­tycz­ne (PEM) z urzą­dzeń sie­ci telekomunikacyjnych, by­ło przedmio­tem wie­lu skarg, m.in. miesz­kań­ców Kra­ko­wa.  Mia­sto ogło­si­ło plan, na za­kup urzą­dzeń umoż­li­wia­ją­cych sa­mo­dziel­ne wy­ko­ny­wa­nie po­mia­rów po­la elek­tro­ma­gne­tycz­nego.

Prze­pro­wa­dzo­ny w grud­niu ubie­głe­go ro­ku ra­port Ge­ne­ral­ne­go In­spek­to­ra­tu Och­ro­ny Śro­do­wi­ska po­ka­zu­je, że nor­my pól elek­tro­ma­gne­tycz­nych nie są w Pol­sce prze­kro­czo­ne. Re­sort cy­fry­za­cji obec­nie pra­cu­je nad usta­wą, któ­rej ce­lem jest ure­gu­lo­wa­nie oraz po­pra­wa kon­tro­li emi­sji PEM z urzą­dzeń te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nych.
Na­stęp­ną prze­szko­dą utrud­nia­ją­cą roz­wój tech­no­lo­gii mo­bil­nych w Pol­sce są rów­nież prze­pi­sy nie­przy­ja­zne in­we­sto­rom.

– To mię­dzy in­ny­mi opła­ty pu­blicz­no­-praw­ne, któ­re do­ty­czą każ­de­go ope­ra­to­ra. Ist­nie­ją rów­nież ba­rie­ry wy­ni­ka­ją­ce z bra­ku stan­dar­dów w in­nych in­fra­struk­tu­rach, któ­re ko­rzy­sta­ją z mo­bil­no­ści, na przy­kład ta­kich jak ener­ge­ty­ka. Nie wy­pra­co­wa­no jesz­cze do­sta­tecz­nych stan­dar­dów, któ­re umoż­li­wia­ły­by bez­piecz­ną ko­mu­ni­ka­cję mię­dzy ma­szy­na­mi – mó­wi An­na Stre­żyń­ska.

Sze­fo­wa re­sor­tu cy­fry­za­cji, zwró­ci­ła rów­nież uwa­gę na za­gad­nie­nia zwią­za­ne z ochro­ną da­nych i prze­twa­rza­niem du­żych zbio­rów da­nych oso­bo­wych.

– To są kwe­stie bez­pie­czeń­stwa do­ty­czą­ce na przy­kład na­ru­sze­nia da­nych przez oso­by, któ­re chcą je wy­ko­rzy­stać do wła­snych ce­lów, nie ma­jąc do nich upraw­nio­ne­go do­stę­pu – mó­wi An­na Stre­żyń­ska.

No­we roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie da­nych, obo­wią­zu­jące wszyst­kich pol­skich przed­się­bior­ców prze­twa­rza­ją­cych da­ne oso­bo­we, bę­dzie w peł­ni sto­so­wa­ne od 25 ma­ja 2018 r. No­we pra­wo wpro­wa­dzi wie­le zmian w po­dej­ściu do ochro­ny oso­bo­wych. Ko­niecz­ne bę­dzie m.in. uwzględ­nie­nie ochro­ny da­nych oso­bo­wych, już w fa­zie pro­jek­to­wa­nia roz­wią­zań in­for­ma­tycz­nych. Obo­wiąz­ko­we bę­dzie tak­że re­je­stro­wa­nie czyn­no­ści prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych, a tak­że prze­pro­wa­dza­nia ana­li­zy skut­ków pla­no­wa­nych ope­ra­cji dla ochro­ny da­nych oso­bo­wych. Do­dat­ko­wo, ad­mi­ni­stra­to­rzy da­nych oso­bo­wych bę­dą zo­bo­wią­za­ni do za­wia­da­mia­nia or­ga­nu ochro­ny danych, o na­ru­sze­niu prze­pi­sów. Jest ono ogrom­nym wy­zwa­niem dla firm, za­rów­no pod wzglę­dem kosz­tów, jak też za­so­bów ludz­kich – jak twier­dzą eks­per­ci z PWC.

 Źródło: Newseria