make it fun

Zacznij robić to, co lubisz.

Full Stack Web Developer (PHP)

Dołącz do nas jeżeli chcesz tworzyć, rozbudowywać i modyfikować aplikacje webowe. Będziemy testować i wprowadzać nowe rozwiązania zgodnie z bieżącymi trendami. Jeżeli potrafisz coś więcej to świetnie! Zastanowimy się wspólnie jak wykorzystać Twój potencjał.


Czego szukamy?

 • praktycznej zna­jo­mości tech­no­lo­gii in­ter­ne­to­wych (HTML5, Ja­va­Script, CSS3) i spe­cy­fi­ki apli­ka­cji in­ter­ne­to­wych,
 • do­świad­cze­nia w pra­cach nad apli­ka­cja­mi we­bo­wy­mi (Bo­ot­strap, An­gu­la­rJS, jQu­ery),
 • dobrej znajomości PHP 7,
 • zna­jo­mości SQL i za­gad­nień zwią­za­nych z re­la­cyj­ny­mi ba­za­mi da­nych (np. Po­st­gre­SQL, MySQL),
 • umie­­ję­t­ności cię­­cia gra­­fi­­ki na po­­trze­­by WWW (zna­jo­mość Pho­to­sho­pa/Il­lu­stra­to­ra),
 • doświadczenia w pracy z  Wordpress/Woocommerce,
 • praktycznej znajomość RWD,
 • umiejętności korzystania z systemu kontroli wersji GIT,
 • umiejętności wyceniania zadań,
 • min. 2 letniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,

Cenimy:

 • znajomość metodologii Agile: Scrum,
 • znajomość języka angielskiego,

Co mo­że­my Ci za­ofe­ro­wać?

 • za­trud­nie­nie w ra­mach umo­wy b2b chy­ba, że za­le­ży Ci na in­nej for­mie współ­pra­cy,
 • sys­tem pre­mio­wy,
 • ela­stycz­ne go­dzi­ny pra­cy,
 • moż­li­wość pra­cy zdal­nej,
 • poszerzenie kompetencji o umiejętność programowania w Javie,
 • re­al­ny wpływ na spo­sób w ja­ki bę­dziesz re­ali­zo­wać za­da­nia,
 • nie­kor­po­ra­cyj­ną at­mos­fe­rę,
 • pra­cę w biu­rze w dobrej lokalizacji z do­stę­pem do ogro­du i dobrą atmosferę:)


Chęt­nie za­po­zna­my się z każ­dą apli­ka­cją, jed­no­cze­śnie in­for­mu­je­my, że skon­tak­tu­je­my się z wy­bra­ny­mi kan­dy­da­ta­mi. Dzię­ku­je­my!

Dołącz do nas

Aplikuj przez formularz, jeżeli chcesz już wkrótce spotkać się z nami na rozmowie rekrutacyjnej
i otrzymywać informacje o kolejnych rekrutacjach


Akceptujemy pliki w formatach: PDF, DOC, RTF, ODT.
Wielkość pliku nie powinna przekraczać 2 MB.

Załącz kolejny plik