make it fun

Zacznij robić to, co lubisz.

Frontend developer

Umiesz kreatywnie wykorzystywać technologie webowe? Chcesz rozwijać swoje ambicje realizując ciekawe projekty? Chcemy zaprosić Cię do naszego zespołu i razem z Tobą robić to, co lubimy.
Razem będziemy tworzyć rozwiązania pomagające naszym klientom skutecznie i efektywnie odnaleźć się w świecie technologii informacyjnych.


We­dług nas jest to sta­no­wi­sko dla osoby, którą ce­chu­je:
 • min. 2 letnie doświadczenie  w pracy na podobnym stanowisku,
 • bar­dzo do­bra zna­jo­mość HTML5, CSS3,
 • bardzo dobra znajomość Ja­va­Script, 
 • umiejętność projektowania i implementacji rozwiązań opartych o CMS WordPress i WooCommerce,
 • umie­jęt­ność cię­cia gra­fi­ki na po­trze­by WWW (znajomość Photoshopa i Illustratora mile widziana),
 • umie­jęt­ność two­rze­nia stron dla róż­nych prze­glą­da­rek i roz­dziel­czo­ści (RWD).

U kan­dy­da­tów szu­ka­my tak­że:
 • zna­jo­mo­ści różnych fra­me­wor­ków i na­rzę­dzi ( jQu­ery, Angular, Bo­ot­strap, Less, Sass, itp.),
 • bardzo dobra umiejętność programowania w języku PHP,
 • bardzo dobra znajomość re­la­cyj­nych baz da­nych i ję­zy­ka SQL,
 • zna­jo­mo­ści za­sad usa­bi­li­ty, ac­ces­si­bi­li­ty i SEO,
 • zna­jo­mo­ści XML i XSLT,
 • znajomości takich platform jak: Ma­gen­to, Jo­om­la i Drupal,
 • do­świad­cze­nia z pra­cą opar­tą o metodyki zwinne (SCRUM/AGILE),
 • prak­tycz­nej zna­jo­mo­ści systemu kontroli wersji Git,
 • dobrej zna­jo­mo­ści ję­zy­ka an­giel­skie­go.   

W zamian oferujemy:
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę (chyba, że wolisz inaczej),
 • atrakcyjne warunki wynagrodzenia,
 • realny wpływ na sposób, w jaki będziesz realizować zadania,
 • elastyczny czas pracy,
 • ciekawe wyzwania,
 • innowacyjne projekty,
 • niekorporacyjną atmosferę pracy.

Skorzystaj z naszego formularza i wyślij nam swoje CV.

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

 

Dołącz do nas


Akceptujemy pliki w formatach: PDF, DOC, RTF, ODT.
Wielkość pliku nie powinna przekraczać 2 MB.

Załącz kolejny plik