make it fresh

Odkrywaj z nami nową rzeczywistość.

01.03.19

Nowy sklep dla FIS-KOMP

Nowy sklep dla FIS-KOMP
FIS-KOMP jest dys­try­bu­to­rem wy­so­kiej ja­ko­ści drukarek, skanerów oraz akcesoriów, jak również specjalizuje się w druku 3D. Z końcem lutego uru­cho­mi­li­śmy dla te­go klien­ta no­wy eCom­mer­ce wdro­żo­ny na na­szej au­tor­skiej plat­for­mie.

Dzię­ki na­sze­mu roz­wią­za­niu sklep uzy­skał przede wszyst­kim re­spon­syw­ność oraz no­wo­cze­sny de­sign, któ­re­go zde­cy­do­wa­nie bra­ko­wa­ło do­tych­cza­so­we­mu roz­wią­za­niu. Umoż­li­wi­li­śmy klien­tom skle­pu rów­nież płat­no­ści on-li­ne oraz sko­rzy­sta­nie z opcji dar­mo­wej do­sta­wy. Co rów­nie istot­ne – sklep jest zgod­ny z wy­ma­ga­nia­mi RODO.

Link do skle­pu: fiskomp.pl


Je­śli je­steś za­in­te­re­so­wa­ny­/a po­dob­nym wdro­że­niem, sprawdź na­szą plat­for­mę Sel­l­by­shop!