make it fun

Zacznij robić to, co lubisz.

Project Manager

We­­dług nas jest to sta­­no­­wi­­sko dla osoby, którą ce­­chu­­je:

 • min. 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość technologii internetowych i zagadnień web design,
 • znajomość zwinnych metodyk zarządzania projektami,
 • znajomość narzędzi wspomagających planowanie projektów,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • samodzielność i wysokie zaangażowanie,
 • mocne nastawienie na rezultat,
 • kreatywność,
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy,
 • nastawienie na rozwój w kierunku zarządzania projektami IT, 
 • znajomość języka angielskiego min. B2.


Dodatkowe atuty:

 • znajomość zagadnień z zakresu User Experience,
 • znajomość Jiry,
 • ukończone studia o profilu technicznym lub ekonomicznym


Zakres obowiązków:

 • realizowanie projektów IT (zakres, harmonogramy, zasoby),
 • przygotowywanie estymacji czasowych i kosztowych,
 • bieżące definiowanie wymagań i tworzenie scenariuszy rozwiązań,
 • planowanie i koordynowanie prac zespołu projektowego,
 • raportowanie i kontrolowanie wdrażania projektów,
 • bieżący nadzór nad projektami i  zarządzanie zmianami wnioskowanymi na etapie realizacji projektu,
 • zarządzanie ryzykiem projektu,
 • przygotowywanie dokumentacji projektowej,
 • rozliczanie projektów,
 • utrzymanie dobrej i ciągłej komunikacji z zespołem projektowym i Klientem.


Ofe­­ru­­je­­my:

 • za­­tru­d­nie­­nie w ra­­mach umo­­wy b2b (chy­­ba, że wo­­lisz in­a­­czej),
 • mo­ż­li­­wość kre­­a­ty­w­nej pra­­cy nad in­­no­­wa­­cy­j­ny­­mi pro­­je­k­ta­­mi,
 • re­­a­l­ny wpływ na spo­­sób, w ja­­ki bę­­dziesz re­­a­li­­zo­­wać za­­da­­nia,
 • nie­­ko­r­po­­ra­­cy­j­ną at­mo­s­fe­­rę pra­­cy,
 • cie­­ka­­we wy­­zwa­­nia,
 • do­­da­t­ko­­we skła­d­ni­­ki wy­­na­­gro­­dze­­nia uza­­le­ż­nio­­ne od efe­k­tów pra­­cy,
 • du­­żą od­po­­wie­­dzia­l­ność i sa­­mo­­dzie­l­ność w pro­­wa­­dzo­­nych dzia­­ła­­niach.

 

 

Dołącz do nas

Aplikuj przez formularz, jeżeli chcesz już wkrótce spotkać się z nami na rozmowie rekrutacyjnej
i otrzymywać informacje o kolejnych rekrutacjach


Akceptujemy pliki w formatach: PDF, DOC, RTF, ODT.
Wielkość pliku nie powinna przekraczać 2 MB.

Załącz kolejny plik