make it beautiful

Połącz użyteczność i funkcjonalność.

PGNiG

Przeprowadziliśmy transmisję strumieniową dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w trak­cie któ­rej pre­zen­to­wa­ne by­ły wy­ni­ki fi­nan­so­we Gru­py Ka­pi­ta­ło­wej PGNiG za pierw­szy kwar­tał 2016.
Za­sto­so­wa­li­śmy:

  • re­ko­do­wa­nie trans­mi­sji li­ve na na­szych ser­we­rach me­dio­wych, co umoż­li­wi­ło nam prze­sył dwóch róż­nych ście­żek dźwię­ko­wych (np. 2 wer­sje ję­zy­ko­we), przy uży­ciu jed­ne­go stru­mie­nia.
  • od­po­wied­nią kon­fi­gu­ra­cję play­era uru­cha­mia­ne­go przez klien­ta, co umożliwiło do­star­czenie wy­bra­nej ścież­ki dźwię­ko­wej bez ko­niecz­no­ści wy­sy­ła­nia dru­gie­go stre­amu.

Takie działanie jest szcze­gól­nie istot­ne w przy­pad­ku re­ali­za­cji trans­mi­sji z lo­ka­li­za­cji z ogra­ni­czo­nym uplo­adem łą­cza.