make it fresh

Odkrywaj z nami nową rzeczywistość.

22.05.18

Szkolenie UX w praktyce 17–18 maja

Szkolenie UX w praktyce 17–18 maja
W ubiegłym ty­go­dniu, 17 i 18 maja od­by­ła się kolejna edycja naszych cy­klicz­nych warsz­ta­tów „UX w prak­ty­ce – pod­sta­wy i pro­ces pro­jek­to­wy”, pod­czas któ­rych uczest­ni­cy dowiedzieli się szczegółowo, czym jest User Experience, jak projektować i badać interaktywne produkty, aby UX był jak najlepszy. Nie obyło się oczywiście bez prac warsztatowych - kilka zdjęć poniżej.
Zapraszamy!

Wię­cej in­for­ma­cji o wszyst­kich szko­le­niach znaj­dzie­cie na We­bu­sa­bi­li­ty.pl.

Szkolenie UX

Szkolenie UX

Szkolenie UX

Szkolenie UX