make it fresh

Odkrywaj z nami nową rzeczywistość.

28.09.18

Szkolenie UX w praktyce 20–21 września

Szkolenie UX w praktyce 20–21 września
Pod koniec września od­by­ła się kolejna edycja naszych cy­klicz­nych warsz­ta­tów „UX w prak­ty­ce – pod­sta­wy i pro­ces pro­jek­to­wy”. Jak zawsze, poza wprowadzeniem w tematykę UX, przeprowadziliśmy sporo prac prac warsztatowych - kilka zdjęć poniżej.
Zapraszamy!

Wię­cej in­for­ma­cji o wszyst­kich szko­le­niach znaj­dzie­cie na We­bu­sa­bi­li­ty.pl.

Szkolenie UX


Szkolenie UX


Szkolenie UX


Szkolenie UX


Szkolenie UX


Szkolenie UX